20. aug. 2015

!!!Creative Block - Your Worst Enemy!!!

(For english text scroll down beneath the picture)
___________________________________________________________________

Forleden dag var jeg og en super skønherlige veninde på krea-shopping-tur, jeg havde fødselsdag den 5 august hvor jeg blev lyvogtyve, og det primære ønske var penge til kreaværkstedet.

Så tirsdag drønede vi afsted, først ned til købmanden hvor vi forsynede os med proviant, og afsted det gik, fik købt en masse herligheder og glæede mig voldsomt til at komme hjem og bare bruge dem alle sammen.

Jeg skulle være alene på slottet fra onsdag til ja i dag torsdag, planen var så at jeg onsdag aften ville sætte mig ind og bare slå mig løs. Indtil onsdag havde jeg haft en masse ideer om kort jeg skulle lave nu når jeg var alene, rigtig få fyldt op i lager-skuffen, men ingen af mine ideer havde jeg skriblet ned, hvilket i sig selv er så dumt ikke at gøre. Så da jeg sætter mig ved bordet og finder frem til det første kort, bliver jeg ramt af en Krea-Blokering, og alt hvad jeg forsøger at laver kommer til at ligne noget rigtig øv, og så bliver jeg irriteret. ØV ØV ØV!!! Så forlod værkstedet og satte mig surmulende (ja som en 5 årig) i sofaen og så filmen Juno på dr3.

Tit bliver jeg spurgte disse 2 spørgsmål


 1. Hvor finder du inspiration henne?
 2. Ligesom forfattere kan få en skrive-blokering, kan du så få en kreativ-blokering og hvad gør du så hvis det er?
Nu når jeg er ramt af en Krea-Blokering tænkte jeg det ville være en oplagt mulighed og svare på disse 2 spørgsmål. Her er mine svar.

 1. Alle steder, nogen tænker i ord og formuleringer, jeg tænker i billeder, fx. kan jeg se på en rulle gavepapirs farvekombination og tænke dette ind i et kort, eller en hjemmeside hvor noget tekst måske er sat op på en speciel måde ift et billede, naturen, de mennesker jeg kender, Pinterest, andre personers arbejde, billeder jeg selv har taget, oplevelser. Inspiration kan altså komme alle steder fra, nogen gange er det blot en tanke. 
 2. JA! ja det kan jeg, når dette sker, ja så bruger jeg lidt tid på at surmule over det... Hvorefter jeg går rundt og suger inspiration til mig, kigger på pinterest, ander personers arbejde. Lader mit projekt ligge og tænker på noget andet, ser nogle youtube videoer om fx farvelægning med vandfarve. Kigger på plakater på google og deres grafiske opsætning.
  Man kan ikke tvinge kreativiteten frem, den skal komme til en. 
Men se lige alle de herligheder, jeg skulle have arbejdet med.


And Now in English
The other day a friend and I went on a creative-shopping trip, my birthday was on August 5th, and the primary wish was money to use on materials to support my hobby.

So Tuesday, we went down to the grocery store where we supplied us with provisions for the trip, and off we went, ended up buying a lot, used up all my birthday money and was so looking forward to getting home and just use them all.

I was home alone at the castle from Wednesday to yes today, Thursday, the plan was that I Wednesday night would go creative nuts in my craft room. I had had a lot of ideas about the cards I would make now that I was home alone, but none of my ideas I had scribbled down, which in itself is so stupid not to do. So when I sat down at the table I get hit by a creative-block, and everything I try to do is looking so so so awful, and then I'm annoyed. SIGH SIGH SIGH !!! Then I left my craft room and sat sulking (yes as a 5 year old) on the sofa and watched the movie Juno on the telly.

I Often get asked these two questions:
 1. Where do you find inspiration?
 2. Just as writers can get a writer's - block, can you get a creative block, and what do you do then?
Now that I'm hit by a creative-block I thought it would be a great opportunity to answer these two questions.
Here are my answers.
 1. Everywhere, some people think in words or phrases, I think in pictures, for example, I can look at a roll of wrapping paper and the color combination of it and think this into a card, or be looking at a website where some text might be set up in a special way in relation to an image, nature, the people I know, Pinterest, other people's work, photographs I myself have taken. Inspiration can therefore come from anywhere, sometimes it's just a thought.
 2. YES! yes I can, when this happens, I then spend a little time sulking about it... After which I go around looking at different things letting the inspiration come to me, just by doing normal day life things such as grocery shopping, cleaning, cooking ect.... looking at pinterest, other peoples work. Let my project lie in the craft room and think of something else, watching some youtube videos about eg coloring with watercolors. Looking at posters on google and their graphical setup.

  You can not force creativity forward, it must come to one.
But look at all the goodies in the pic above, that I should have been worked with last night.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...