20. dec. 2011

20 December

For der er bare 4 dage tilbage til juleaften, ja for der er bare 4 dage tilbage til juleaften...
Trolderiks julesang, gammel julesang, Trolderik var en trold der engang lavede en julekalender, og hvert afsnit afsluttede han med at synge dette. Det er de mærkeligste ting man sådan husker.
Because there are only 4 days left to Christmas, yes, because there are only 4 days left to Christmas ...
Troll Erik's Christmas carol, an old carol, Troll Erik was a sorcerer who once made ​​an advent calendar on tv, and each section, he finished by singing this. It's the strangest thing you recall from your childhood.
Det er ikke den pæneste stjerne jeg har lavet, har lavet den i mit "prøve-papir" for at lave denne DIY til jer :) Håber den kan bruges
It's not the nicest star I've made, have made it in some "scrap paper" to make this DIY for you:) Hope that is okay?

Materialer / Materials
1. Samel de 4 strimler til en firkant, og den sidste strimmel stikkes ind under den første og trækkes ud.
1. Put the 4 strips into a square, and the last strip is inserted into the first and pull out
2. Tag den venstre liggende strimmel, og buk bagom og væk, og tryk flad
2. Take the left-lying strip and bend behind and away, and press flat
3. Buk strimlen ned og tryk flad så der dannes et hustags facon af de to trekanter
3. Fold the strip down and press flat to form a rooftop shape of the two triangles
4. Løft strimlen og stik ned i hullet foran og træk ud. Gentag med de næste tre venstreliggende strimler, og vend stjernen om
4. Lift the strip and plug into the hole in front and pull out. Repeat with the next three left lying strips and turn the star over5. Tag en strimmel og sno den bagom, og stik den ind under den ved siden af liggende strimmel. Træk strimlen hele vejen igennem, så den kommer ud gennem en af de flade spidser og træk.  
5. Take one strip and twist it backwards, and put it under the next-lying strip. Pull the strip all the way through, so it comes out through one of the flat ends and pull.
6. Fortsæt på samme måde med de næste tre spidser. Den sidste stikkes ind under den første spids
6. Continue the same way with the next three points. The last inserted into the first peak
7. Vend stjernen.Gentag ombuk osv. på denne side
7. Turn the star over, and do the same thing on this side
8. Klip strimlerne af helt inde ved de flade spidser
8. Cut the strips right up to the flat tips
Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...